หนังสือ "คนฮากกา" นี้จัดทำในโอกาสงานฉลองครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน 2549

เสียงเพรียกของคนฮากกา

          "คนฮากกา" หนังสือนี้จัดทำโดย ศูนย์ฮากกาศึกษา - กรุงเทพ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหลานฮากกาในประเทศไทย ประมาณ 10 คน มีอายุระหว่าง 30 - 80 ปี รวมตัวเงียบๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อศึกษาเรื่องราวของคนฮากกา ในประเทศไทย และของจีน เคยมีเอกสารเกี่ยวกับฮากกาพิมพ์แจกในโอกาส ต่างๆ เมื่อสองปีที่ผ่านมา

          ในโอกาสงานฉลองครบรอบ 80 ปี ของสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพจน์ กาญจนปลั่ง นายกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย ให้จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทย เกี่ยวกับเรื่องฮากกา เพื่อแนะนำให้อนุชนฮากกาในสังคมไทยได้เรียนและเข้าใจ ในวัฒนธรรมของฮากกา

          หนังสือ "คนฮากกา" ฉบับนี้ มุ่งหมายเพื่อแสดงอรรถาธิบาย เรื่องราวของฮากกา ในประเด็นดังต่อไปนี้

1)  ที่มาของคำว่า "ฮากกา" ซึ่งหมายถึงป็นอาคันตุกะ เป็นผู้มาเยือน เพราะฮากกา เป็นชนเผ่าฮั่นเชื้อสายเดียว ที่ตัวชื่อไม่บ่งบอกถิ่นฐาน ที่อยู่ เหมือนจีนฮั่นเชื้อสายอื่น

2)  ค้นหาคำตอบ เพื่ออธิบายสาเหตุที่ฮากกา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณบน ดินแดนเทือกเขาสูง ที่ทุรกันดารของมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และเจียงซี

3)  เป็นสิ่งอัศจรรย์ใจเสมอมา ที่ชนเผ่าอพยพเดินทางไม่หยุดอย่าง ฮากกา แต่สามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างมั่นคงไม่ถูกกลืนกลายไปกับสังคมและกาลเวลา ที่เปลี่ยนผ่าน สามารถผลิต บุคลากรที่เป็นขุนนาง นักวิชาการ นักกวี และนักปฏิวัติให้กับสังคม จีนมาทุกยุคสมัย          หนังสือนี้แบ่งเขียนเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นการถอดความข้อเขียน บางส่วนของ คุณพจน์ กาญจนปลั่ง จากภาคภาษาจีน (ที่พิมพ์แจกในเดียวกันนี้) เป็นภาษาไทย และส่วนที่สอง เป็นข้อเขียนของ ศูนย์ฮากกาศึกษา ที่เขียนเป็นภาษาไทยในต้นฉบับเดิม แล้ว

          ถอดความเป็นภาษาจีน เฉพาะในบางบท ถ้อยคำของข้อเขียน ทั้งในส่วนที่หนึ่ง และส่วนที่สอง เป็นแนวคิด และจุดยืนของคนฮากกาคนหนึ่ง กลุ่มหนึ่ง ที่กำเนิด และเติบโตในสังคมไทย มุมมองอาจจะแตกต่างกันตามวิสัยปัจเจกชน เป็นสิ่งปกติในสังคมที่มีวัฒนธรรมการวิจารณ์ของเหตุ และผล

           บุคลากรของศูนย์ฮากกาศึกษา ทุกคนมีงานหลักในสายธุรกิจ แต่ด้วยสำนึกที่สนใจวัฒนธรรม และรากเหง้าของบรรพชนฮากกา เป็นแรงบันดาลใจที่ให้ทำงาน โดยมิหวังผลตอบแทน เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง หากจะมีพี่น้องฮากการวมธารความคิดจะช่วยขานรับ เติมต่อจิ้กซอว์ของพวเรา ให้เป็นภาพเต็มของ "คนฮากกาประเทศไทย" ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          โปรดถือคำถ้อยข้างล่างนี้ เป็นดั่งเสียงเพรียกของคนฮากกากลุ่มหนึ่ง ที่ส่งผ่านถึงพี่น้องฮากกาทั่วประเทศไทย เราจะปิติอิ่มใจ หากจะมีเสียงขานรับกลับมา แม้จะเพียง "เสียงเดียว"

เวลาที่
จะลิขิต
จะกล้าต่อ
จะต่อสาน
เหลือมี
ตั้งจิต
สรณะ
คำฮากกา…
ของชีวิต
อธิษฐาน
ปณิธาน
ให้สืบไป
www.loudkaraoke.com